بایگانی دسته‌ی: کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین دبیرستان امین

👨‍🎓 کلاس دهم ریاضی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس دهم تجربی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس یازدهم ریاضی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس یازدهم تجربی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس دوازدهم ریاضی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس دوازدهم تجربی 👈 ورود به کلاس دانش آموزان دوازدهم برای کلاس سبک زندگی […]

کلاس های آنلاین راهنمایی امین

👨‍🎓 کلاس هفتم یک 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هفتم دو 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هفتم سه 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هشتم یک 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هشتم دو 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هشتم سه 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس نهم یک 👈 ورود به […]

کلاس های آنلاین دبستان امین

👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی یک – خانم امینی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی دو – خانم کاظمی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی سه – خانم بیک محمدی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین اول یک – خانم رستمی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین اول دو – […]