بایگانی نویسنده: admin

کلاس های آنلاین دبیرستان امین

👨‍🎓 کلاس دهم1 (تجربی 1) 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس دهم 2 (تجربی 2) 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس دهم 3 (ریاضی) 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس یازدهم 1 (تجربی) 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس یازدهم 2 (ریاضی) 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس دوازدهم (تجربی) 👈 ورود به کلاس دانش […]

کلاس های آنلاین راهنمایی امین

👨‍🎓 کلاس هفتم یک 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هفتم دو 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هفتم سه 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هشتم یک 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هشتم دو 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس هشتم سه 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس نهم یک 👈 ورود به […]

کلاس های آنلاین دبستان امین

👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی یک – خانم امینی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی دو – خانم کاظمی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین اول یک – خانم شیری 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین اول دو – خانم رستمی 👈 ورود به کلاس 👨‍🎓 کلاس آنلاین دوم یک – خانم […]